• Cudzoziemcy w biznesie

Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu wykonywania pracy

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w związku z pracą?

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu wykonywania pracy może ubiegać się osoba jeśli:

 • zamierza przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące,
 • celem pobytu jest wykonywanie pracy.1

Jak i gdzie złożyć wniosek o pobyt czasowy z tytułu wykonywanej pracy?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu wykonywanej pracy składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego zamieszkania nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w placówce urzędu lub delegaturze
 • za pośrednictwem poczty polskiej

Wobec obywateli Ukrainy, którzy posiadają numery PESEL ze statusem „UKR” wyłączony jest wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu wykonywanej pracy ze wszystkimi załącznikami należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. Na kopercie należy dopisać „UKR”

Uwaga: zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym oraz wypełnienie wniosku online nie stanowi formalnego złożenia wniosku do właściwego urzędu.

Jakie dokumenty należy złożyć, by uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • 4 fotografie 35 mm x 45 mm
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży
 • załącznik nr 1 do wniosku

Uwaga: w załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy. (ten wymóg nie stosuje się do osoby ze statusem UKR)

Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie, informacji starosty.

 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Dodatkowo:

 • oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku osób ze statusem UKR)
Informacja starosty – dokument wydawany jest na wniosek pracodawcy przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, albo właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca wykonywania albo właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika, w przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania.

Uwaga: jeżeli w informacji starosty zostały określone przez pracodawcę wymagania stawiane kandydatom do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez ciebie tych wymagań;

 • jeżeli wykonywana praca jest zawodem regulowanym (np. kierowca) – niezbędne jest dostarczenie dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji.

Zezwolenie umożliwia wykonywanie pracy w Polsce zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji. Nie jest możliwe zatrudnienie u innego pracodawcy na podstawie tego zezwolenia.

W przypadku zmiany pracodawcy, konieczne jest złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obowiązkiem cudzoziemca jest poinformowanie odpowiedniego Wojewody o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od dnia utraty zatrudnienia. W przypadku zmiany celu pobytu należy złożyć nowy wniosku o zezwolenie na pobyt ze względu na nowy cel pobytu.

Zmiana pracodawcy – zasady postępowania

W przypadku podjęcia pracy u innego pracodawcy, konieczne jest złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zaniechanie składania takiego wniosku może skutkować wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia, ponieważ przestaje obowiązywać pierwotny cel pobytu, który został zgłoszony w trakcie składania wniosku o pobyt czasowy. Brak poinformowania i złożenia nowego wniosku w sprawie może skutkować odmową udzielenia nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

Uwaga: złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą będzie skutkować odmową wszczęcia postępowania. W takim przypadku należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

Powyższa procedura nie obowiązuje osób zwolnionych z wymogu posiadania pozwolenia na pracę. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę:

 • posiada status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych;
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do
 • będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie
 • posiadający ważną Kartę Polaka;
 • będących studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;
 • wykonujących pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych;
 • obywateli Ukrainy;2
 • inni, wymienione w ustawie, kategorie. 3
Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy głównie od daty wskazanej w załączniku nr. 1, gdzie pracodawca deklaruje termin na jaki zamierza powierzyć pracę cudzoziemcowi.

Uwaga: ustawa nie określa konkretnego terminu złożenia kolejnego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ale ma to nastąpić nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium Polski.

Dokument diia.pl jest to elektroniczny dokument dla osób z Ukrainy uchodźców wojennych z Ukrainy. Z aktywnym statusem „UKR” spełnia rolę dokumentu pobytowego, wraz z ważnym dokumentem podróży uprawnia do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Pozwala również na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.4 5

1 Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach Dz. U. 2020 r.,

2 Na podstawie ustawy o ochronie obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3 Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 7-9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy.

5 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skip to content