• Cudzoziemcy w biznesie

Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

5.00 (3)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w związku z własną działalnością?

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może ubiegać się osoba jeśli:

 • zamierza przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące
 • celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium tego państwa.1
Również jeśli cudzoziemiec pełni funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiada lub prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub działa w charakterze prokurenta może się starać o uzyskanie takiego typu zezwolenia

Jak i gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego zamieszkania nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w placówce urzędu lub delegaturze
 • za pośrednictwem poczty polskiej

Wobec obywateli Ukrainy, którzy posiadają numery PESEL ze statusem „UKR” wyłączony jest wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu prowadzenia działalności ze wszystkimi załącznikami należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. Na kopercie należy dopisać „UKR”

Uwaga: zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym oraz wypełnienie wniosku online nie stanowi formalnego złożenia wniosku do właściwego urzędu.

Podstawowe dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • 4 fotografie 35 mm x 45 mm
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży
 • załącznik nr 1 do wniosku (jeśli osoba pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej);
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • dokument potwierdzający stabilne i regularne źródło dochodu
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej analizuje się czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma otrzymała dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.2 Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku, w województwie, w którym osoby ma miejsce zamieszkania. Jeśli dochód nie spełnia wymaganego standardu ale:
firma zatrudnia co najmniej 2 pracowników z obywatelstwem polskim lub cudzoziemców, uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP,3 na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin co najmniej przez 1 rok poprzedzający złożenie wniosku.
firma wykaże posiadanie środków, pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w punkcie 1 lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków.4

Wymogi dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy w zależności od prowadzonej działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli firma osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany poziom dochodu, dodatkowo do podstawowych dokumentów należy dołączyć:

 • PIT – 36 lub PIT-28 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach firmy

Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza nie spełnia wymaganego standardu dochodowego:

dodatkowo do podstawowych dokumentów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum przez 1 rok przed złożeniem wniosku (np. umowy o pracę oraz potwierdzenie ZUS-u za cały okres zatrudnienia każdego pracownika)

dokumenty wskazujące możliwość spełnienia warunków w przyszłości:

 • ostatni PIT-36 lub PIT-28 wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego,
 • aktualna księga rozchodów i przychodów,
 • potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy (np. wyciąg z konta bankowego firmy)
 • zawarte umowy/kontrakty,
 • potwierdzenie dokonanych inwestycji (np. faktury VAT, rachunki)
 • umowy najmu lokalu użytkowego
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach firm
 • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową firmy (oświadczenie na temat prowadzonej działalności gospodarczej)

Członek zarządu lub prokurent w spółce z posiadaniem udziałów

Jeśli osoba jest członkiem zarządu lub prokurentem w danej spółce i posiada w niej udziały lub posiada udziały w spółce, ale nie pełni w niej żadnej funkcji do podstawowych dokumentów należy załączyć:

 • uchwałę wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu.

Jeśli prowadzona przez firmę działalność osiągnęła w roku poprzedzającym wymagany dochód do podstawowych dokumentów należy załączyć:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez firmę działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu złóż:

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum przez 1 rok przed złożeniem wniosku (np. umowy o pracę oraz potwierdzenie z ZUS-u za cały okres zatrudnienia każdego pracownika)

dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:

 • CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • aktualny rachunek zysków i strat
 • aktualny bilans spółki
 • biznes plan
 • potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy (wyciąg z konta bankowego firmy)
 • zawarte umowy/kontrakty
 • potwierdzenie dokonanych inwestycji (np. faktury VAT, rachunki)
 • umowy najmu lokalu użytkowego
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy
 • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową firmy (oświadczenie na temat prowadzonej działalności gospodarczej)

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki, ale bez posiadania udziałów

W przypadku pełnienia funkcji w zarządzie spółki bez posiadania udziałów, należy złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia standardowych warunków uzyskania takiego zezwolenia, wymagane jest również przedstawienie dowodów na spełnienie przez spółkę warunków dochodowych. Należy złożyć stosowne dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa wyżej.

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Uwaga: ustawa nie określa konkretnego terminu złożenia kolejnego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ale ma to nastąpić nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium Polski.

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonym wobec obywatela Ukrainy, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie stosuje się wymogu polegającego na tym, że cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników, albo że wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach Dz. U. 2020 r., poz. 35

2 Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461)

3 Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4 Na podstawie art 142 ust 3 pkt a,b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach Dz. U. 2020 r.

Skip to content