• Cudzoziemcy w biznesie
 • Pierwszy biznes
 • Rozwój biznesu

BDO, czyli system ewidencji odpadów – co warto o nim wiedzieć?

5.00 (1)

Zespół Studium Przedsiębiorczości

BDO to skrót, który każdy przedsiębiorca powinien znać. Sprawdź, czy wypełniasz wszystkie obowiązki.

BDO – co to jest?

BDO to system ewidencji odpadów, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Elektroniczny system ewidencji odpadów BDO wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

BDO – kogo dotyczy system ewidencji odpadów?

Elektroniczny system ewidencji odpadów musi prowadzić każdy podmiot, który gospodaruje odpadami lub je wytwarza.

Kto nie musi składać sprawozdania BDO?

Z obowiązku prowadzenia ewidencji i raportowania BDO są zwolnieni przede wszystkim wytwórcy odpadów komunalnych, czyli odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W przypadku gdy śmieci mają charakter odpadów komunalnych i jako odpady komunalne są objęte odbiorem nawet jeśli powstają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to podmiot gospodarczy nie ma obowiązku rejestracji ani ewidencji BDO.
Z obowiązku ewidencji BDO są zwolnieni także:

 • Rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 hektarów i nie są wpisania na listę przez marszałka województwa z urzędu
 • Wytwórcy odpadów prowadzący działalność polegającą na zbieraniu lub demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Firmy, które odzyskują odpady na potrzeby własne w sposób opisany w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 10.11.2015
 • Firmy zbierające odpady z opakowań, zużyte artykuły konsumpcyjne np. apteki zbierające przeterminowane leki, szkoły prowadzące zbiórki makulatury itp.
 • Wytwórcy odpadów rozbiórkowych i budowlanych nieprowadzący działalności gospodarczej w tym zakresie

System BDO – do czego zobowiązany jest przedsiębiorca?

Jeżeli w Twojej firmie powstają odpady opakowaniowe (folia i makulatura) prawnie jesteś zobowiązany do:

 • posiadania numeru BDO, by móc mieć dostęp do indywidualnego elektronicznego systemu BDO
 • przekazywania odpadów opakowaniowych (folii i makulatury) podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie tych odpadów
 • przy każdym przekazaniu odpadów generowania Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO
 • raz w roku złożenia sprawozdania za wytworzone odpady w systemie BDO do Urzędu Marszałkowskiego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad BDO?

Zgodnie z ustawą o odpadach za niespełnienie powyższych obowiązków może grozić administracyjna kara pieniężna, którą wymierzy w drodze decyzji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 
Dowiedz się więcej na: https://bdo.mos.gov.pl/.

Skip to content